Förslövs ängar

Tillsammans med Veidekke och Riksbyggen har vi tagit fram det vinnande förslaget för markanvisningstävlingen om ny bostadsbebyggelse och ett nytt seniorboende i Förslöv, Båstads kommun. Vårt förslag bygger på att skapa ett litet samhälle med en bykänsla där man kan bli vän med sina grannar, låta barnen springa mellan husen och låta generationer mötas och lära känna varandra. 

I området finns gröna tak, öppna dagvattenlösningar, odlingsplatser, trädgårdslund och stora gröna gårdar, vilka bidrar till riklig biologisk 
mångfald.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Förslöv är Båstads kommuns näst största tätort med drygt 2 300 invånare och ligger söder om Hallandsås. Tävlingsområdet Förslövs ängar är beläget i centrala Förslöv, 1 km från järnvägsstationen och i direkt anslutning till Skåneleden med utsikt mot Skälderviken. Platsen kännetecknas av det kuperade landskapet med stengärdsgårdar samt bokskogen med dess slingrande stigar. I Förslöv finns en majoritet av villor och i kombination med en åldrande befolkning finns ett stort behov av fler bostäder anpassade för äldre.

OLIKA GENERATIONER LEVER TILLSAMMANS

Förslaget innehåller ett myllrande radhusområde som möter de något stramare placerade flerbostadshusen. De två delarna av vårt förslag har ett funktionellt och visuellt samspel och samhörighet. Här ska olika generationer kunna mötas och trivas. 

 

Vi har använt en genomgående palett av jordtonmaterial för att skapa ett varmt och enhetligt utseende på området. Det ses särskilt på bottenvåningarna och ingångarna till de högre träbeklädda byggnaderna.
 

RADHUSOMRÅDET

Radhusen är tidlösa i sin utformning, ytterst väldisponerade och praktiska för framförallt barnfamiljer men även andra konstellationer. Privata platser finns för alla hus och den sociala sidan vänder de mot den gemensamma gården.

55+ / FLERBOSTADSHUSOMRÅDET

Bonum är Riksbyggens koncept för hushåll där minst en person fyllt 55 år. Husens höga arkitektoniska kvalitet utmärker sig med omsorgsfullt valda fasadmaterial och med fönster eller fönsterdörr som ger goda utblickar för både stående och sittande person. En nordisk robusthet i utformning och materialval kännetecknas av vackra proportioner, fint placerade fönster, utformade balkongräcken och beständiga material. 

På gården skapas utrymme för alla sinnen, där doft och smak premieras i form av en grillplats omgärdad av en kryddträdgård, bärbuskar och fruktträd. Upphöjda odlingsbäddar ger utrymme för ytterligare smaker och gemenskap.

Vårt bidrag kommer ge plats för många nya förslövsbor och binda ihop delen med Förslövs by för en fin och hållbar helhet.

ETT GRÖNT OCH HÅLLBART OMRÅDET

Vi strävar tillsammans för ett ekologiskt hållbart samhälle. I området finns därför gröna tak, öppna dagvattenlösningar, odlingsplatser, trädgårdslund och stora gröna gårdar vilka bidrar till riklig biologisk mångfald. Dagvattenhanteringen har ett tydligt fokus i gestaltningen av området.

Det kuperade landskapet sammanlänkar bebyggelsen och skapar levande och rogivande rum för utevistelse året runt. En mosaik av vatten, vegetation och gröna ytor skapar en variationsrikedom av mötesplatser, biologisk mångfald och hållbarhet.

KORTA FAKTA

STATUS: Vinst i markanvisning

UPPDRAGSGIVARE: Båstads kommun

BYGGHERRAR: Veidekke & Bonum – Riksbyggens koncept för 55+ boende

ORT: Förslöv, Båstads kommun

ÅR: 2019

PROJEKTTEAM

Tina Francke

Uppdragsansvarig

Jeff Robles

Arkitekt

Anja Hesselgren

Landskapsarkitekt

Fanny Almroth
Arkitektpraktikant

KONTAKT

Tina Francke

0765-01 71 44

tifr@liljewall.se