top of page

Naturnära boende i Furulund / Kävlinge 

Plattan, Kävlinge

Kävlinge kommun ska en före detta övningskörnings-plats, Plattan, rivas upp för att ge plats för ett nytt bostadsområde. De nya bostäderna och området utvecklas i harmoni med den omgivande naturen.

PLATTAN_ÖVERSIKT_240424.jpg

STÖRRE OCH SAMMANHÄNGANDE REKREATIONSOMRÅDE

På uppdrag av Kävlinge kommun har Liljewall tagit fram en vision och struktur för en utveckling av Plattan och närliggande park- och verksamhetsområde i Furulund. Plattan är idag en stor asfaltsöken som omges av rika naturområden. Det inhängande området utgör en barriär för växt- och djurliv och de som rör sig i det omgivande rekreationsområdet. Projektet innebär att asfaltsytan ersättas med radhus, flerbostadshus och naturmark som tillsammans bidrar till att skapa ett attraktivt boende med naturen utanför dörren. Genom området skapas naturkilar som bidrar till att länka samman omgivande naturområden vilket ger bättre förutsättningar för att skapa ett större och sammanhängande natur- och rekreationsområde i Furulund.

PLATTAN_PARKEN_240523.jpg

VARIERAD PARKMILJÖ

Projektet omfattar även ett område öster om Plattan där öppna gräsytor i en befintlig park föreslås att utvecklas med rad- och parhus, lekplats och aktivitetsytor som tillsammans kommer att skapa en mer varierad parkmiljö. Kronovägen som leder mellan parken och Plattan föreslås omgestaltas med grönska och upphöjda korsningar för att skapa en tryggare trafikmiljö och öka tillgängligheten i området.

PLATTAN_RADHUSEN_240424.jpg

MED HÄNSYN TILL KARAKTÄR OCH NATURVÄRDEN

Genom en serie workshops och skisskeden har Liljewall tagit fram en strukturplan, gestaltningsförslag och visionsbilder som ligger till grund för den pågående detaljplanen för området. Byggnadernas utformning och placering tar hänsyn till områdets karaktär och naturvärden, och genom att skapa mer grönytor i området ges förutsättningar för en robust dagvatten- och skyfallshantering.

KORTA FAKTA

STATUS: Samrådsskede

UPPDRAG: Strukturskiss och gestaltningsförslag

KUND: Kävlinge kommun

ORT: Kävlinge

ÅR: 2023-

UPPHANDLINGSFORM: Ramavtal

PROJEKTTEAM 

Gustav Karnell

Uppdragsansvarig planarkitekt

Daria Vorriter

Handläggande arkitekt

Jörgen Åkerlund

Handläggande arkitekt

Anja Hesselgren

Handläggande landskapsarkitekt

Mattias Hammerman

Visualisering

KONTAKT

Gustav Karnell

Uppdragsansvarig planarkitekt

0765-48 70 67

guka@liljewall.se​

bottom of page