top of page
Bollen Perspektiv Huvudentre.jpg

Bollens förskola

Tillsammans med Wästbygg har vi tagit fram det vinnande förslaget i den markanvisningstävling som Trelleborgs kommun utlyste under våren 2020. Den nya förskolan Bollen kommer ligga på kulturhistorisk mark i anknytning till Folkets Park i Trelleborg. Med höga hållbarhets- och gestaltningsmål har vi skapat en lekfull, funktionell och identitetsskapande förskola. Generösa inslag av trä, gröna tak, öppen dagvattenhantering och kompakthet för att generera energioptimering knyter väl an till kommunens hållbarhetspolicy och ett viktigt steg mot ett klimatneutralt byggande 2030.
Bollebygdskolan-11.jpg

Att barnet får uppleva att den egna omvärlden är omsorgsfullt planerad stärker dem som individer och bygger samtidigt en gemensam vi-känsla på förskolan.

12005100_Bollen2_Perspective_Sketch_Side
landskap_liljewall_rudedammsgatan_08.jpg

PLATSEN & UPPDRAGET

Kvarteret Bollen är den västligaste deletappen av det stora stadsomvandlingsprojektet Övre och Stadsparkskvarteren i Trelleborg. Kvarteret ligger i en central del av Trelleborgs stad med stora kulturhistoriska värden. Kvarteret gränsar mot flera gator, bland annat Norregatan som är stadens medeltida infart från norr. Inom kvarteret finns också stora kulturhistoriska värden från tiden då kvarteret användes som Folkets park. Småskaligheten i Trelleborg är en igenkänningsfaktor och den nya bebyggelsen ska relatera till den. På denna kulturhistoriska plats var uppdraget att ta fram ett förslag på en vacker, funktionell förskola med höga hållbarhetsvärden.

12005100_Bollen2_Perspective_Sketch_Play

GESTALTNING

En av de viktigaste utmaningarna har varit att skapa ett sympatiskt koncept som både passar in i det urbana sammanhanget och som samspelar med de befintliga paviljongerna och parklandskapet. 

Hållbarhetsaspekterna har genomsyrat hela projektet från början till slut. LCA-beräkningar för solceller och miljöcertifieringar har gjorts, därtill flertalet volymstudier för att bedöma och landa i en gestalt med både låg energiförbrukning och ett intressant formspråk.

De gröna sedumtaken har utformats som en lekfull tolkning av det traditionella sadeltaket. Taket vrids i olika vinklar och den högsta punkten markerar förskolans entréplats. Mot sidorna sänker sig byggnaden på båda håll för att anpassa sig och visa respekt mot gamla Folkets Hus.

Bollen presentation 200520 screen-13.jpg

De högt sittande fönstrena ger allmänljus långt in i rummen och de stora lågt sittande fönstren skapar in- och utblickar till den omgivande staden och parken. I de lågt placerade fönsternischerna kan barnen krypa upp med en bok eller använda som lekyta.

Bollen presentation 200520.jpg

Förskolan har genomtänkta sociala ytor med en gradäng och en takterrass samt ett uteklassrum där det pedagogiska arbetet kan flyttas ut till. Fönsterplaceringarna är noggrant planerade utefter önskvärda utblickar, hur ljuset sveper över rummet och var man behöver vädra och lufta. Höjderna i rummen är generösa och ljus faller in från mer än ett håll i så gott som alla rum.

Bollen presentation 200520 screen-7.jpg

Den lummiga förskolegården gestaltas utifrån en zonindelning för att rymma olika karaktärer och funktioner; en lugn zon, en central lekyta och en lite vildare zon med vegetation som ansluter till närliggande grönska. Utelek kan både ske här såväl som uppe på takterrasserna.

ANALYS & STUDIER

Vår metod består i att att pröva flera koncept och föra en diskussion om vad som utgör den bästa placeringen, rumslighet, gestaltning och funktion. Vi gör noggranna planstudier, volymskisser, hållbarhet- och miljöaspekter, analyserar funktioner och former och landskapet. Här visar vi hur processen sett ut för den slutgiltiga formen av byggnaden.

Basvolym.jpg

Kompakt volym

Den mest effektiva formen sett utifrån både ett hållbarhets- och pedagogiskt perspektiv.

Komplementbyggnader.jpg

Komplementbyggnader

Små komplementbyggnader läggs till för att skapa en variation i skala och tydliga entréer längs med gatan.

Taklandskap_1.jpg

Taklandskap

Modern tolkning av ett sadeltak optimerad för solpaneler med avseende på väderstreck.

Slutprodukt.jpg

Slutgiltig form

Lägger vi samman alla delarna får vi en hållbar paviljong för en ny generation i Folkets Park.

Vi har arbetat fram en kombination av kompakt och effektiv plan med bra funktioner och identitetsskapande arkitektur som bidrar till stadsbyggandet av området övre och stadsparkskvarteren. 

KORTA FAKTA

UPPDRAG: Tävling

UPPDRAGSGIVARE: Wästbygg & Trelleborgs kommun

ORT: Trelleborg

ÅR: 2020

VERKSAMHET: Kunskapsskolan

Verksamheten kommer att bestå av 8 avdelningar för knappt 100 barn. Möjlighet finns att utöka till 9 avdelningar. Tillagningskök med egen kock och en rektor på 50%.

PROJEKTTEAM

Erika Brantvall

Uppdragsansvarig

 

Jeff Robles

Arkitekt

Stefan Östman

Arkitekt

Tina Francke

Arkitekt

Jesper Karlsson

Miljösamordnare

Frank Gergaud

Miljösamordnare

Liv Augsburg

Arkitektpraktikant

Emil Abrahamsson Chrysong

Landskapsarkitektspraktikant

KONTAKT

Erika Brantvall

0765 01 71 43

erbr@liljewall.se

bottom of page